วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี ได้จัดโครงการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลางรุ่นที่ 36 (กลุ่ม 1) ประจำปีงบประมาณ 2566 สัปดาห์ 2 แบบ On site ณ ห้องประชุมชั้น 10 อาคาร 7 ระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน 2566 มีผู้เข้าอบรมเป็นผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง ทั้งสิ้น 55 คน มีพิธีเปิดและบรรยายพิเศษเรื่อง “นโยบายสำคัญด้านสาธารณสุข” โดยได้รับเกียรติ จาก นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีครั้งนี้ด้วย