วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี ได้จัดโครงการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลางรุ่นที่ 36 (กลุ่ม 1) ประจำปีงบประมาณ 2566 สัปดาห์ 2 แบบ On site ณ ห้องประชุมชั้น 10 อาคาร 7