คู่มือการใช่งานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ฐานข้อมุล PIEiS : ฐานข้อมูลวิจัย การพัฒนาบุคลากรและ และ คู่มือ – VDO open TQF

Download คู่มือการใช้งานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์สำหรับสำหรับผู้ใช้ทั่วไป

Download คู่มือการใช้งานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์สำหรับหัวหน้าหน่วยงาน-หัวหน้าสารบรรณ

Download คู่มือการใช้งานฐานข้อมูลวิจัยและการใช้งานฐานข้อมูลพัฒนาบุคลากร
Download คู่มือการใช้งานฐานข้อมูลวิจัย

Download คู่มือการใช้งานฐานข้อมูลพัฒนาบุคลากร

คู่มือการใช้งานคู่มือพื้นฐาน มคอ.OPENTQF

Download คู่มือการใช้งาน มคอ. 2 – มคอ.4

Download คู่มือการใช้มคอ. 5 – มคอ.7

Download
คู่มือมคอ.4 แผนการสอนภาคคลินิก

Download
คู่มือมคอ.4 แผนการสอนภาคปฏิบัติ

VDO การจัดการข้อมูลพื้นฐาน มคอ.3 หมวด 1-7 และการลงแผนการสอนอย่างละเอียด

VDO การจัดการข้อมูลพื้นฐาน มคอ.3

VDO มคอ.3 หมวดที่ -หมวดที่4

VDO มคอ.3 หมวดที่ 5

VDO มคอ.3 หมวดที่ 6 – หมวดที่ 7

VDO แผนการสอนละเอียด/a>