ประกาศ รับนักศึกษาทำงานนอกเวลาเรียนที่งานห้องสมุด

เรียน นักศึกษาทุกท่านทราบ

ด้วยห้องสมุดมีความประสงค์ จ้างนักศึกษาติดแถบรหัสบาร์ โค๊ดและเลขเรียกหนังสือ ลงบนหนังสือทั้งนี้
ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2558 เป็นต้นไป นักศึกษาท่านใดสนใจโปรดติดต่อที่ห้องสมุดด้วยตนเอง(ทำงานนอกเวลาเรียน)

ห้องสมุดวพบ.นนทบุรี
15 พฤษภาคม 2558