กลุ่มงานบริหารหลักสูตรและการสอน

ผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการวัดประเมินผลและการตัดเกรด
แนวปฏิบัติในการแปลงคะแนนดิบเป็นคะแนนทีมาตรฐาน