กลุ่มงานบริหารหลักสูตรและการสอน

fadearrow1 ผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการวัดประเมินผลและการตัดเกรด
fadearrow1 แนวปฏิบัติในการแปลงคะแนนดิบเป็นคะแนนทีมาตรฐาน