กลุ่มงานอำนวยการ

สรุปแนวทาง-3

fadearrow1 สรุปแนวปฏิบัติที่ดีจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่มงานอำนวยการ ประเด็นความรู้ “การบริหารจัดการเงินโครงการ”

fadearrow1 ระบบและกลไกการบริการจัดการโครงการ