แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560

4. แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีปีงบประมาณ 2560 (เงินรายได้-เงินอุดหนุน)

3. เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีปีงบประมาณ 2560

2. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ปีงบประมาณ 2560 (วัสดคงคลัง)

1. รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560 (งบลงทุน)