แหล่งทุนวิจัยภายในประเทศ

fadearrow1 สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข

fadearrow1 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

fadearrow1 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

fadearrow1 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

fadearrow1 สภาการพยาบาล

fadearrow1 มูลนิธิจิตเวชศาสตร์สงเคราะห์ กรมสุขภาพจิต

fadearrow1 มูลนิธิเวชดุสิต ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

fadearrow1 ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อที่ควบคุมยาสูบ (ศจย.)

fadearrow1 การนำเสนอผลงานวิจัยสาขาการพยาบาลในต่างประเทศ (Nursing conferences worldwide)

fadearrow1 Conference In Thai

fadearrow1 การประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2562

fadearrow1 การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 4

fadearrow1 CIE2019