ประเมินออนไลน์ ผบต. รุ่นที่ 27

แบบประเมิน 02  แบบประเมินวิทยากรพี่เลี้ยงหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น

แบบประเมิน 03 แบบประเมินหัวข้อวิชาและวิทยากรบรรยาย/อภิปรายหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับระดับต้น

แบบประเมิน 05 กลุ่ม 1 แบบประเมินกระบวนการกลุ่มหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น (กลุ่ม 1)

แบบประเมิน 05 กลุ่ม 2 แบบประเมินกระบวนการกลุ่มหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น (กลุ่ม 2)

แบบประเมิน 05 กลุ่ม 3 แบบประเมินกระบวนการกลุ่มหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น (กลุ่ม 3)

แบบประเมิน 05 กลุ่ม 4 แบบประเมินกระบวนการกลุ่มหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น (กลุ่ม 4)

แบบประเมิน 05 กลุ่ม 5 แบบประเมินกระบวนการกลุ่มหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น (กลุ่ม 5)