แผนที่ตั้ง

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี (วิทยาเขตศรีธัญญา)

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี (วิทยาเขตศรีธัญญา)
47/99 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000  
โทร 0-2525-3136 โทรสาร 0-2526-2904

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี (วิทยาเขตบำราศนราดูร)

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี (วิทยาเขตบำราศนราดูร)
เบอร์โทร 0-2580-3317

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี (วิทยาเขตนนทบุรี)

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี (วิทยาเขตนนทบุรี)
เบอร์โทร 0-2588-3389, 0-2580-0950

มีข้อร้องเรียน โปรดส่งข้อความส่งสายตรงถึงผู้อำนวยการ
ร.ต.ต.หญิง พิมพืพัฒน์ จันทร์เทียน
โทร 0-2525-3136 ต่อ 25 อีเมล์ pimpat@bcnnon.ac.th