เอกสารสำหรับงานวิจัย

การเสนอโครงร่างเพื่อขอพิจารณาทุนและจริยธรรมการวิจัยใช้แบบฟอร์ม 4 ชุด ได้แก่ ว01-ว04

ว 01 บันทึกข้อความขอเสนอโครงการวิจัย ดาวโหลดเอกสารคลิ๊ก

ว 02 แบบเสนอโครงการวิจัย ดาวโหลดเอกสารคลิ๊ก

ว 03 เอกสารชี้แจงข้อมูลสำหรับอาสาสมัคร ดาวโหลดเอกสารคลิ๊ก

ว 04 เอกสารแสดงความยินยอมโดยได้รับการบอกกล่าว ดาวโหลดเอกสารคลิ๊ก

ว 07 การขอปรับปรุงแก้ไขโครงการ ดาวโหลดเอกสารคลิ๊ก

ว 08 แบบรายงานผลการดำเนินการวิจัย ดาวโหลดเอกสารคลิ๊ก

ว 09 รายงานผลวิจัยแล้วเสร็จ ดาวโหลดเอกสารคลิ๊ก

ว 10 หนังสือขอความร่วมมือในการเก็บข้อมูลวิจัย ดาวโหลดเอกสารคลิ๊ก

ว 11 หนังสือขอเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย ดาวโหลดเอกสารคลิ๊ก

ว 12 สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี ดาวโหลดเอกสารคลิ๊ก

ว 13 สัญญายืมเงินทุนอุดหนุนการวิจัย ดาวโหลดเอกสารคลิ๊ก

ว 14ใบลาทำวิจัย คลิ๊ก

บท.แบบฟอร์มขอหนังสือรับรองภาษาอังกฤษ คลิ๊ก