การประเมินออนไลน์

                                                  ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ด่วน.gif

                                                   การประเมินการปฏิบัติราชการ (PA)

                                                      ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ด่วน.gif

คำชี้แจง การประเมินชุดนี้เป็นการประเมินการปฏิบัติราชการ (PA) เฉพาะอาจารย์ เจ้าหน้าที่ของวิทยาลัย เท่านั้น
จึงขอความร่วมมือ ให้ทุกท่านเข้าประเมินให้เสร็จสิ้น ภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2560 เพื่อจะได้นำผลประเมินส่งให้กับสถาบันพระบรมราชชนก

@ แบบประเมิน Competency รองผู้อำนวยการกลุ่มงาน โปรดใช้เบราว์เซอร์ Google Chrome

@ แบบประเมิน Competency ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โปรดใช้เบราว์เซอร์ Google Chrome

@ แบบประเมิน Competency หัวหน้าภาค โปรดใช้เบราว์เซอร์ Google Chrome

@ แบบประเมิน Competency หัวหน้างาน โปรดใช้เบราว์เซอร์ Google Chrome

@ แบบประเมิน Competency ภาควิชากฏหมายจริยธรรมและบริหารการพยาบาล โปรดใช้เบราว์เซอร์ Google Chrome

@ แบบประเมิน Competency ภาควิชาการพยาบาลเด็ก โปรดใช้เบราว์เซอร์ Google Chrome

@ แบบประเมิน Competency ภาควิชาการพยาบาลพื้นฐาน ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ โปรดใช้เบราว์เซอร์ Google Chrome

@ แบบประเมิน Competency ภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์ โปรดใช้เบราว์เซอร์ Google Chrome

@ แบบประเมิน Competency ภาควิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน โปรดใช้เบราว์เซอร์ Google Chrome

@ แบบประเมิน Competency ภาควิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช โปรดใช้เบราว์เซอร์ Google Chrome

@ แบบประเมิน Competency ข้าราชการ โปรดใช้เบราว์เซอร์ Google Chrome

@ แบบประเมิน Competency ตนเอง โปรดใช้เบราว์เซอร์ Google Chrome

……………………………………………………………………………………………

แบบประเมินแบบประเมินอาจารย์ด้านกิจกรรมและการสอน
แบบประเมินอาจารย์ด้านกิจกรรมและการสอน click เพื่อทำแบบประเมิน

แบบประเมินคนดีศรีวิทยาลัย
แบบประเมินคนดีศรีวิทยาลัย click เพื่อทำแบบประเมิน

แบบประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

แบบประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ click เพื่อทำแบบประเมิน

งานเทคโนโลยีสารสนเทศและประชาสัมพันธ์

การประเมินโครงการพัฒนาอินเทอร์เน็ตไร้สายหอพัก สำหรับนักศึกษา

click เพื่อทำแบบประเมิน

…………………………………………………………………………………………..

งานวิชาการ การประเมินหลักสูตร

การประเมินหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2557

แบบตรวจสอบการใช้งานอินเทอร์เน็ต 2557-2558 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี

แบบประเมินการให้บริการคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์สนับสนุนการเรียนการสอน ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2557 2558

แบบสำรวจความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ การจัดการสภาพแวดล้อมและการให้บริการด้านอาคารสถานที่

แบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ ของงานวินัย ทุนการศึกษาและสวัสดิการนักศึกษา 2557-2558

งานวิชาการ……………………………………………..

บป 04/2 แบบประเมินการจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาคทฤษฎี 2557-2558

บป:05 แบบประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์รายวิชา(ภาคทฤษฎี)2557-2558

บป04/1แบบประเมินการจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาคปฏิบัติ 2557-2558

บป01 แบบประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์ภาคปฏิบัติ 2557-2558

ประเมินอื่น ๆ ……………………………………………

แบบประเมินความพึงพอใจต่อการแนะแนวต่อการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ห้างสรรพสินค้าเอสพลานาด วันที่ 10 มกราคม 2558

แบบประเมินความพึงพอใจของบุคลากรต่อการดำเนินงานตามจุดเน้นและจุดเด่น “การสร้างคนจากชุมชนเพื่อตอบสนองระบบสุขภาพชุมชน”

แบบประเมินความพึงพอใจในกิจกรรมรำลึกพระคุณอาจารย์ใหญ่ มกราคม 2557

แบบประเมินความพึงพอใจในกิจกรรมรำลึกพระคุณอาจารย์ใหญ่ ปี พศ. 2557-2558

การประเมินการจัดการเรียนการสอนวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1

แบบประเมินความพึงพอใจในกิจกรรมรำลึกพระคุณอาจารย์ใหญ่

แบบประเมินการอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมสารบรรณปริวัตร