@ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สิทธิเข้าศึกษาต่อหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รอบที่ 4

@ วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2558 ขอให้นักศึกษาใหม่มารายงานตัว พร้อมรายการสิ่งของที่นักศึกษาใหม่ต้องนำมาในวันรายงานตัว

@ ตารางปฐมนิเทศ วันที่ 3 - 8 สิงหาคม 2558 ณ วิทยาเขตศรีธัญญา

@ ค่าใช้จ่ายของนักศึกษาทุกชั้นปี

@ ดาวน์โลดรูปงานประกวดกิจกรรมคุณธรรม-จริยธรรม วันที่ 24 กรกฎาคม 2558

@ ดาวน์โลดรูปกิจกรรม พิธีมอบประกาศนียบัตรและพิธีปิดการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 5 วันที่ 25-26 มิถุนายน 2558

@ ดาวน์โลดรูปกิจกรรม หลักสูตรการอบรมดูแลผู้สูงอายุ รุ่นที่2 ระหว่างวันที่ 23 พฤษภาคม - 20 มิถุนายน 2558

@ ดาวน์โลดรูปกิจกรรม การพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนของครูพี่เลี้ยง 8-12 มิถุนายน 2558

@ เข้าสู่ เว็บไซต์กลุ่มบริหารงานทั่วไปและประชาสัมพันธ์ สถาบันพระบรมราชชนก

@ ระบบรับสมัครนักศึกษาระบบรับตรง สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข

@ Facebook กองทุน กยศ. วพบ.จังหวัดนนทบุรี

 
ฐานข้อมูล E-book
ระบบสารบรรณ
E-Learning
ระบบทะเบียน
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
ฐานข้อมูลบุคลากร
ฐานข้อมูล ThaiLIS
ระบบห้องสมุด
CINAHL WITH FULLTEXT
วารสารออนไลน์
ฐานข้อมูล TCI
วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
เอกสารงานวิจัย
แหล่งทุนวิจัย
สภาการพยาบาล
CheQA Online
ประเมินออนไลน์
สารสัมพันธ์-ผลงานนักศึกษา
BLOGKM BCNNON
Mail bcnnon
ศิษย์เก่า ชมรมผู้ปกครอง
Happy Public organization
CEILTAP
Excellent Center
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสารทั่วไป-ข้อร้องเรียน


  • bcnnon barslope
    การออกกำลังกายสำหรับหญิงตั้งครรภ์
    การฉีดยาเบื้องต้น สาธิตโดย อ.พัชรินทร์ นิลแสงศรี
    Bcnnon แชมป์แอโรบิค กีฬาพยาบาล ครั้งที่ 30/55