ประวัติความเป็นมา

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี เป็นวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข เกิดจากนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขให้รวมวิทยาลัยพยาบาล 3 แห่ง เข้าด้วยกัน คือ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นนทบุรี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ศรีธัญญา และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี บำราศนราดูร

เป็นองค์กรแห่งความสุข บัณฑิตพยาบาลมีคุณภาพ
เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นนทบุรี เดิมคือโรงเรียนผู้ช่วยพยาบาล สังกัดโรงพยาบาลโรคปอด กรมอนามัย จัดตั้งเมื่อ พ.ศ.๒๓๙๙ ต่อมา พ.ศ.๒๕๑๙ โอนไปสังกัดกรมโรคติดต่อ พ.ศ.๒๕๒๒ ยกฐานะเป็นวิทยาลัยพยาบาลโรงพยาบาลโรคทรวงอก พ.ศ.๒๕๓๖ โอนไปสังกัดสถาบันพัฒนากำลังคนด้านสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๗ ได้รับพระราชทานชื่อเป็นวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี โรคทรวงอก พ.ศ.๒๕๓๙ เปลี่ยนชื่อเป็นวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นนทบุรี

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ศรีธัญญา เดิมคือโรงเรียนผู้ช่วยพยาบาลและจิตเวช สังกัดโรงพยาบาลศรีธัญญา กรมการแพทย์ พ.ศ.๒๕๑๓ ต่อมา พ.ศ.๒๕๒๓ เปลี่ยนชื่อเป็นวิทยาลัยพยาบาลศรีธัญญา พ.ศ.๒๕๓๖ โอนไปสังกัดสถาบันพัฒนากำลังคนด้านสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๗ ได้รับพระราชทานชื่อเป็นวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ศรีธัญญา พ.ศ.๒๕๓๙ ได้เข้าเป็นสถาบันสมทบกับมหาวิทยาลัยมหิดล

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี บำราศนราดูร เดิมคือโรงเรียนผู้ช่วยพยาบาล สังกัดกองฝึกอบรม กรมอนามัย จัดตั้งเมื่อ พ.ศ.๒๕๑๗ ต่อมา พ.ศ.๒๕๑๙ โอนไปสังกัดกรมควบคุมโรคติดต่อ พ.ศ.๒๕๒๓ ยกฐานะเป็นวิทยาลัยพยาบาลบำราศนราดูร พ.ศ.๒๕๓๖ โอนไปสังกัดสถาบันพัฒนากำลังคนด้านสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๗ ได้รับพระราชทานชื่อเป็นวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี บำราศนราดูร

การเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่
พ.ศ.๒๕๓๙ กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายให้วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีในจังหวัดนนทบุรี ซึ่งมีจำนวน ๓ แห่ง ที่ตั้งอยู่บนถนนติวานนท์ คือ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นนทบุรี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ศรีธัญญา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี บำราศนราดูร ร่วมมือกันจัดการเรียนการสอนในลักษณะของวิทยาลัยเครือข่าย เพื่อสร้างโอกาศให้วิทยาลัยได้ใช้ทรัพยากรบุคคลและทรัพยากรด้านอื่นๆร่วมกันอย่างเกิดประโยชน์สูงสุด สถาบันพระบรมราชชนก ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการเครือข่ายการร่วมมือผลิตและพัฒนาวิทยาลัยพยาบาล จังหวัดนนทบุรี ณ นิชิโก๊ะรัสอร์ท ในวันที่ ๒๑-๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๙ และจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการกำหนดรูปแบบการดำเนินงานเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาล จังหวัดนนทบุรี ในวันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ ณ โรงแรมซิลเวอร์บีช ตำบลบ้านเพ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ผลการประชุมมีการกำหนดแผนการดำเนินงานด้านการจัดการเรียนการสอนในลักษณะเครือข่าย

ในหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ ระดับต้น โดยเริ่มในภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๔๐ แต่พบปัญหาและอุปสรรคมากมาย การตอบสนองไม่ดีเท่าที่ควรจึงชะลอการดำเนินงานไว้ก่อน แต่มีการสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปรับปรุงไว้
พ.ศ.๒๕๔๓ กระทรวงสาธารณสุขโดยสถาบันพระบรมราชชนก กำหนดให้วิทยาลัยทั้ง ๓ แห่ง เข้าโครงการพัฒนาองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีในจังหวัดลำปางและนนทบุรี ทำให้มองเห็นแนวทางการบูรณาการงานร่วมกันของวิทยาลัยทั้ง ๓ แห่งมีความชัดเจนขึ้น ต่อมาวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๔ มีคำสั่งเลขที่ ๒๘๑๙/๒๕๔๔ ให้รวมวิทยาลัยทั้ง ๓ แห่ง และจัดตั้งเป็นวิทยาลัยพยาบาลเครือข่ายจังหวัดนนทบุรี และต่อมาวันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ วิทยาลัยพยาบาลเครือข่ายจังหวัดนนทบุรี ได้รับพระราชทานชื่อเป็นวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๒๐ ตอนพิเศษ ๓๙ ง ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๖