ข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ

ที่อยู่ 47/99 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 เบอร์โทรสำนักงานหลัก 0-2525-3136,0-2525-1019 เบอร์โทรวิทยาเขตศรีธัญญา 0-2525-3136 เบอร์โทร วิทยาเขตนนทบุรี 0-2588-3389, 0-2580-0950 เบอร์โทร วิทยาเขต บำราศนราดูร 0-2580-3317 มีข้อร้องเรียน โปรดส่งข้อความส่งสายตรงถึงผู้อำนวยการ โทร 0-2525-3136 ต่อ 25 หรือพิมพ์ส่งข้อความข้างล่างนี้ ขอขอบพระคุณสำหรับข้อเสนอแนะและคำติชม ข้อมูลของท่านจะนำไปปรับปรุงเพื่อพัฒนาองค์กรต่อไป

แบบฟอร์มการเขียนแสดงความกตัญญูต่อผู้ให้ทุนการศึกษา

แบบฟอร์มการเขียนแสดงความกตัญญูต่อผู้ให้ทุนการศึกษา document แบบฟอร์มการเขียนแสดงความกตัญญูต่อผู้ให้ทุนการศึกษา pdf

แบบสำรวจความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ การจัดการสภาพแวดล้อมและการให้บริการด้านอาคารสถานที่

แบบสำรวจความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ การจัดการสภาพแวดล้อมและการให้บริการด้านอาคารสถานที่

คู่มือระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

คู่มือระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับเจ้าหน้าที่สารบรรณ คู่มือระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้ใช้ทั่วไป คู่มือระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับหัวหน้ากลุ่ม/งานและเจ้าหน้าที่สารบรรณ

แบบฟอร์มเอกสารทางราชการ

เดืนทางไปราชการ ยืมเงิน เบิกเงิน แบบฟอร์มใบลา แลกเวร หยุดชดเชย แบบฟอร์มงานพัสดุ ใบเบิกค่าเช่าบ้าน และใบสำคัญรับเงิน ค่าการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล ค่าล่วงเวลา ค่าสอนพิเศษ สัญญายื่มเงิน