แผนที่ตั้ง

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี (วิทยาเขตศรีธัญญา)

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี (วิทยาเขตศรีธัญญา)
47/99 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร 0-2525-3136 โทรสาร 0-2526-2904

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี (วิทยาเขตบำราศนราดูร)

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี (วิทยาเขตบำราศนราดูร)
เบอร์โทร 0-2580-3317