สำนักงานกลุ่มงานวิจัย

ดร.มาสริน  ศุกลปักษ์
รองผู้อำนวยการงานวิจัยและบริการวชิาการ

อาจารย์ศศิญา  บังผุด
อาจารย์รับผิดชอบงานบริการวชิาการ

อาจารย์สุจิรา  ฟุ้งเฟือง
รับผิดชอบงานวิจัย

 นางสาววรานิษฐ์ ลำใย
งานวิจัยและวารสาร

นางสาวศันสนีย์ ฉิมกุล
ประสานงานภายในและภายนอก