หน้าแรก

Slider

ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์นักศึกษา

27 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา 2564
18 ส.ค. 2564 23 สิงหาคม 2564 โครงการประชุมวิชาการประจำปี 2564 บทบาทพยาบาล : ความท้าทายสถานการณ์ COVID-19
12 ก.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบการรับแบบ Admissions รอบเพิ่มเติมครั้งที่ 1 และ 2
6 ก.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบการรับแบบ Admissions ปีการศึกษา 2564 (รอบเพิ่มเติม ครั้งที่ 2)
1 ก.ค. 2564 ขอให้นักศึกษาพยาบาล ปี 1 หลักสูตรพยาศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2564 เข้าร่วมกลุ่มไลน์ Open chat เพื่อรับทราบข้อมูลต่าง
29 มิ.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบการรับแบบ Admissions ปีการศึกษา 2564 (รอบเพิ่มเติม ครั้งที่ 1)

จัดซื้อจัดจ้าง

22 มี.ค. 2566 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
20 มี.ค. 2566 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 18 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10 มี.ค. 2566 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 18 รายการ
7 ก.พ. 2566 ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอประชุม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2 ก.พ. 2566 ประกาศประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบระบายน้ำฝน ระบบประปา ระบบรวบรวมน้ำเสีย และระบบบำบัดน้ำเสียรวม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

นานาสาระ

ปฏิทิน