หน้าแรก

Slider

ประชาสัมพันธ์

วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี ได้จัดโครงการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง รุ่นที่ 36 (กลุ่ม1) ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 10 อาคาร 7 ช่วงเช้าได้รับเกียรติจากอ.ดร.วิไลพร ขำวงษ์ และ อ.พัชรินทร์ บางท่าไม้ เป็นวิทยากร บรรยายเรื่องทักษะการนำเสนอ 5 นาที ต่อมาได้รับเกียรติจากอาจารย์วรกมล อยู่นาค ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นวิทยากรบรรยายในช่วงเช้าให้กับผู้เข้าอบรมเรื่อง การบริหารความเสี่ยงด้านการบริหารพัสดุ ช่วงบ่ายได้รับเกียรติจากแพทย์หญิงมานิตา พรรณวดี รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง การบริหารยุทธศาสตร์ชาติ 2 และปิดท้ายด้วยการให้ผู้เข้าอบรมแต่งตั้งคณะกรรมการรุ่น36 (กลุ่ม 1)

ภาพกิจกรรม

ประชาสัมพันธ์นักศึกษา

27 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา 2564
18 ส.ค. 2564 23 สิงหาคม 2564 โครงการประชุมวิชาการประจำปี 2564 บทบาทพยาบาล : ความท้าทายสถานการณ์ COVID-19
12 ก.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบการรับแบบ Admissions รอบเพิ่มเติมครั้งที่ 1 และ 2
6 ก.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบการรับแบบ Admissions ปีการศึกษา 2564 (รอบเพิ่มเติม ครั้งที่ 2)
1 ก.ค. 2564 ขอให้นักศึกษาพยาบาล ปี 1 หลักสูตรพยาศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2564 เข้าร่วมกลุ่มไลน์ Open chat เพื่อรับทราบข้อมูลต่าง
29 มิ.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบการรับแบบ Admissions ปีการศึกษา 2564 (รอบเพิ่มเติม ครั้งที่ 1)

จัดซื้อจัดจ้าง

23 พ.ค. 2566 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง งานก่อสร้างอาคารโรงจอดรถ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กหรอนิกส์
10 พ.ค. 2566 ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำฝน ระบบประปา ระบบรวบรวมน้ำเสีย และระบบบำบัดน้ำเสีย ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22 มี.ค. 2566 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
20 มี.ค. 2566 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 18 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10 มี.ค. 2566 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 18 รายการ

นานาสาระ

ปฏิทิน