หน้าแรก

Slider

ประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม

ประชาสัมพันธ์นักศึกษา

27 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา 2564
18 ส.ค. 2564 23 สิงหาคม 2564 โครงการประชุมวิชาการประจำปี 2564 บทบาทพยาบาล : ความท้าทายสถานการณ์ COVID-19
12 ก.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบการรับแบบ Admissions รอบเพิ่มเติมครั้งที่ 1 และ 2
6 ก.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบการรับแบบ Admissions ปีการศึกษา 2564 (รอบเพิ่มเติม ครั้งที่ 2)
1 ก.ค. 2564 ขอให้นักศึกษาพยาบาล ปี 1 หลักสูตรพยาศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2564 เข้าร่วมกลุ่มไลน์ Open chat เพื่อรับทราบข้อมูลต่าง
29 มิ.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบการรับแบบ Admissions ปีการศึกษา 2564 (รอบเพิ่มเติม ครั้งที่ 1)

จัดซื้อจัดจ้าง

31 ม.ค. 2566 ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอประชุม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27 ม.ค. 2566 ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบระบายน้ำฝน ระบบประปา ระบบรวบรวมน้ำเสีย และระบบบำบัดน้ำเสียรวม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25 ม.ค. 2566 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20 ม.ค. 2566 ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอประชุม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20 ม.ค. 2566 ประกาศราคากลาง จ้างติดตั้งระบบระบายน้ำฝน ระบบประปา ระบบรวบรวมน้ำเสีย และระบบบำบัดน้ำเสียรวม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

นานาสาระ

ปฏิทิน