การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของรัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของรัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข้อมูลพื้นฐาน

     O1 โครงสร้างองค์กร

     O2 ข้อมูลผู้บริหาร

     O3 อำนาจหน้าที่

     O4 แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน

     O5 ข้อมูลการติดต่อ

     O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การประชาสัมพันธ์

     O7 ข่าวประชาสัมพันธ์

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

     O8 Q&A

     O9 Social Network

การดำเนินงาน

     O10 แผนดำเนินงานประจำปี

     O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

     O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

การปฏิบัติงาน

     O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

การให้บริการ

     O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

     O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

     O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

     O17 E–Service

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

     O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

     O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน

     O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

    O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

    O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

    O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

    O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

    O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

    O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

    O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

    O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

การจัดการเรืองร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

    O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

    O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

    O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

     O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

     O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

     O34 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

     O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

      O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

      O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

     O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม

แผนป้องกันการทุจริต

     O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

     O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

     O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

     O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

     O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน