ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ระบบรับตรง ปีการศึกษา 2561

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561   รายชื่อผู้สิทธิ์เข้าศึกษา <<<    ชำระเงินบำรุงการศึกษา ระหว่างวันที่ 20-22 กุมภาพันธ์ 2561 ทั้งนีหากท่านไม่ชำระเงินตามวัน เวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อตรวจร่างกาย การรับตรง ประจำปีการศึกษา 2561

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อตรวจร่างกาย การรับตรง ประจำปีการศึกษา 2561 

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน  รายการเครื่องปรับอากาศ  พร้อมติดตั้ง  (56  ชุด)  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ เครื่องปรับอากาศ 56 ชุด  เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องปรับอากาศ  พร้อมติดตั้ง  56  ชุด  เอกสารเลขที่ ก.140 ตค. 60  บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา  56  ชุด  งวดงานงวดเงิน 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าตรวจสอบหลักฐานและสัมภาษณ์ รอบรับตรง ปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าตรวจสอบหลักฐานและสัมภาษณ์ รอบรับตรง ปีการศึกษา 2561   

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 7 (เพิ่มเติม)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 7 (เพิ่มเติม)  ระบบชำระค่าลงทะเบียน (Payment)   การเข้าใช้งานระบบระบบชำระค่าลงทะเบียน (Payment) แผนที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี (วิทยาเขตบำราศนราดูร)

ประกาศการชำระค่าใช้จ่ายการศึกษา การรายงานตัวเข้าศึกษาและการปฐมนิเทศ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตร 1 ปี) รุ่นที่ 7

ประกาศการชำระค่าใช้จ่ายการศึกษา การรายงานตัวเข้าศึกษาและการปฐมนิเทศ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ ช่วยพยาบาล (หลักสูตร 1 ปี) รุ่นที่ 7  ระบบชำระค่าลงทะเบียน (Payment)  การเข้าใช้งานระบบระบบชำระค่าลงทะเบียน (Payment) แผนที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี (วิทยาเขตบำราศนราดูร)

1 2 3 17