ประกาศเลื่อนการจัดสอบข้อเขียนหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 9

ประกาศเลื่อนการจัดสอบข้อเขียนหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 9

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อม เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง แบบปรับปรุง อาคาร โรงอาหารและครัว ใบแสดงปริมาณงานและราคา งวดงาน งวดเงิน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2562

ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๒ รายการ

1 2 3 33