วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ

วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ

วารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI 1 และ TCI 2

รายชื่อวารสารที่อยู่ในฐาน Scopus Index Journals