โครงการพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก

โครงการพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก

ตามกรอบแนวคิดการจัดการศึกษาที่เน้นผลลัพธ์ (Outcome Base Education: OBE)

กิจกรรมที่ ๔ การจัดการความรู้เกี่ยวกับการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน

ในช่วงสถานการณ์โควิด (COVID-19) (แบบ Online และ Onsite)

วันที่ ๑๙ – ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.

ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี

 

เอกสารประกอบการบรรยาย

1.เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง นโยบายและทิศทาง การจัดการศึกษาของสถาบันพระบรมราชชนกในสถานการณ์โควิด (COVID-19) โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.นพ.วิชัย เทียนถาวร อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก

2.แลกเปลี่ยนเรียนรู้ห้องที่ ๑ เรื่อง การบริหารหลักสูตรในช่วงสถานการณ์โควิด (COVID-19)

3.แลกเปลี่ยนเรียนรู้ห้องที่ ๒ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนภาคทฤษฎี/ทดลอง ในช่วงสถานการณ์โควิด (COVID-19)

4.แลกเปลี่ยนเรียนรู้ห้องที่ ๓ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนภาคปฎิบัติในช่วงสถานการณ์โควิด (COVID-19)

5.แลกเปลี่ยนเรียนรู้ห้องที่ ๔ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนกลุ่มพิ้นฐานวิชาชีพในช่วงสถานการณ์โควิด (COVID-19)

6.แลกเปลียนเรียนรู้ห้องที่ ๕ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนกลุ่มการศึกษาทั่วไปในช่วงสถานการณ์โควิด (COVID-19)

7.สรุปองค์ความรู้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์โควิด (COVID-19)