โครงการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “AUN-QA Implementation and Gap Analysis” รุ่นที่ 1

 

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม