วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2566 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี ได้จัด“โครงการพัฒนานักศึกษาด้านวิชาการและวิชาชีพ สู่การเป็นบัณฑิตคุณภาพ : กิจกรรมเสริมสร้างแรงบันดาลใจ เพื่อปรับมุมคิด ให้ชีวิตเปลี่ยน” ให้กับนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 3 ณ ห้องประชุมชั้น 10 อาคาร 7