วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี ได้จัดโครงการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง รุ่นที่ 36 (กลุ่ม1) ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 10 อาคาร 7 ช่วงเช้าได้รับเกียรติจากอ.ดร.วิไลพร ขำวงษ์ และ อ.พัชรินทร์ บางท่าไม้ เป็นวิทยากร บรรยายเรื่องทักษะการนำเสนอ 5 นาที ต่อมาได้รับเกียรติจากอาจารย์วรกมล อยู่นาค ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นวิทยากรบรรยายในช่วงเช้าให้กับผู้เข้าอบรมเรื่อง การบริหารความเสี่ยงด้านการบริหารพัสดุ ช่วงบ่ายได้รับเกียรติจากแพทย์หญิงมานิตา พรรณวดี รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง การบริหารยุทธศาสตร์ชาติ 2 และปิดท้ายด้วยการให้ผู้เข้าอบรมแต่งตั้งคณะกรรมการรุ่น36 (กลุ่ม 1)

วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี ได้จัดโครงการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง รุ่นที่ 36 (กลุ่ม1) ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 10 อาคาร 7 ช่วงเช้าได้รับเกียรติจากอ.ดร.วิไลพร ขำวงษ์ และ อ.พัชรินทร์ บางท่าไม้ เป็นวิทยากร บรรยายเรื่องทักษะการนำเสนอ 5 นาที ต่อมาได้รับเกียรติจากอาจารย์วรกมล อยู่นาค ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นวิทยากรบรรยายในช่วงเช้าให้กับผู้เข้าอบรมเรื่อง การบริหารความเสี่ยงด้านการบริหารพัสดุ ช่วงบ่ายได้รับเกียรติจากแพทย์หญิงมานิตา พรรณวดี รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง การบริหารยุทธศาสตร์ชาติ 2 และปิดท้ายด้วยการให้ผู้เข้าอบรมแต่งตั้งคณะกรรมการรุ่น36 (กลุ่ม 1)