ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำฝน ระบบประปา ระบบรวบรวมน้ำเสีย และระบบบำบัดน้ำเสีย ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำฝน ระบบประปา ระบบรวบรวมน้ำเสีย และระบบบำบัดน้ำเสีย ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)