วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี ขอแสดงความยินดี กับ อาจารย์ ดร.ผ่องพรรณ ภะโว อาจารย์ที่ปรึกษา และ นักศึกษา ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ นำเสนอผลงานวิจัย/นวัตกรรมทางการพยาบาลประเภทโปสเตอร์ (Poster presentation) เรื่อง “การพัฒนาต้นแบบนวัตกรรมในโลกเสมือนจริงเพื่อให้คำปรึกษานักศึกษาที่มีภาวะซึมเศร้า และ อาจารย์ สาริณี โต๊ะทอง อาจารย์ที่ปรึกษา และ นักศึกษา ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 นำเสนอผลงานวิจัย/นวัตกรรมทางการพยาบาลประเภทโปสเตอร์ (Poster presentation) เรื่อง “อโรม่า เสียงพาเพลิน คลายกังวล” ในการประชุมวิชาการคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๑-๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ โรงแรมเซ็นทารา อุบลราชธานี

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี ขอแสดงความยินดี กับ อาจารย์ ดร.ผ่องพรรณ ภะโว อาจารย์ที่ปรึกษา และ นักศึกษา ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ นำเสนอผลงานวิจัย/นวัตกรรมทางการพยาบาลประเภทโปสเตอร์ (Poster presentation) เรื่อง “การพัฒนาต้นแบบนวัตกรรมในโลกเสมือนจริงเพื่อให้คำปรึกษานักศึกษาที่มีภาวะซึมเศร้า และ อาจารย์ สาริณี โต๊ะทอง อาจารย์ที่ปรึกษา และ นักศึกษา ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 นำเสนอผลงานวิจัย/นวัตกรรมทางการพยาบาลประเภทโปสเตอร์ (Poster presentation) เรื่อง “อโรม่า เสียงพาเพลิน คลายกังวล” ในการประชุมวิชาการคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๑-๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ โรงแรมเซ็นทารา อุบลราชธานี