โครงการบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน วิชาพืชสมุนไพร ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมงานวิจัย ปิงปองจราจรชีวิต 7 สี และชุมชนเข็มแข็ง